තාක්ෂණ

  • පළ කාලය: ජනවාරි-06-2018

    1.PV ප්රතිවිකුණුම් ධ්රැවීයතාව ආරක්ෂණ සූර්ය මණ්ඩලයක් සම්බන්ධ ආපසු හැරවීමට නම්, පාලකය විනාශ නොකරනු ඇත, පාලකය සාමාන්යයෙන් කටයුතු කරනු ඇත සම්බන්ධය නිවැරදි කරගත්තා. 2.PV කෙටි පරිපථ ආරක්ෂාව ද සූර්ය කෝෂ විද්යුත් පරිපථ හෝ ආපසු සම්බන්ධතාවක් ඇති විට, පාලක ඕෆ් වෙනවා ...තව දුරටත් කියවන්න »

WhatsApp Online Chat !